Scoutmetoden - Learning by doing

Fastställd på FiSSc styrelsemöte den 7.6.2007 och ordförandemöte 12.6.2007

SCOUTMETODEN

Allmänt

Scoutverksamhetens uppgift är att stöda barn och unga att växa och utvecklas utgående från scoutens personliga förutsättningar. Scoutmetoden är ett medel att uppnå scoutingens mål för fostran. Scoutmetoden svarar på frågan hur man inom scoutrörelsen uppnår slutmålet. Scoutmetoden är ett verktyg för ledaren att planera och evaluera verksamheten. Den finländska scoutmetoden grundar sig på WAGGGS:s och WOSM:s scoutmetoder.

1. Att leva enligt scoutingens värderingar
Scoutlöftet,  -idealen och valspråket beskriver scoutingens värderingar. Genom att följa dem binder sig scouten till scoutingens värderingar.

2. Symbolik
Scoutsymboliken omfattar sätt att verka, innehåll och föremål som har en gemensamt känd betydelse. Barn och unga sammanförs med hjälp av gemensamma symboler till den egna gruppen, till kåren och till den världsomfattande scoutrörelsen.

3. Verksamhet med stigande svårighetsgrad
Var och en får lämpligt utmanande uppgifter. Ett för åldersgruppen lämpligt program hjälper scouten att växa.

4. Patrullsystemet
I scoutverksamheten fungerar man i grupper av jämlika i vilka man tillsammans fattar beslut och delar på ansvaret.

5. Learning by doing
Att lära sig genom att göra är naturligt för barn och unga. Inom scoutverksamheten lär man sig genom att uppleva och göra.

6. Vuxet stöd
Inom scoutverksamheten verkar barn, unga och vuxna tillsammans.  Barn och unga växer, deltar och har möjlighet att påverka sin omvärld för att de har vuxna som stöder dem.

7. Goda gärningar
Inom scoutverksamheten lär sig barn och unga att ta ansvar för sig själv och för andra. Verksamhet som strävar efter andras välmående gynnar gemenskap och grupptillhörighet i samhället.

8. Verksamhet i naturen
Inom scoutverksamheten verkar barn och unga i naturen, som är en upplevelserik verksamhets- och inlärningsmiljö.

» Läs mera om scoutmetoden  i Handbok för scoutledare sid 53 och 97 (som du hittar under rubriken Publikationer).