Scouternas festår börjar -Scoutingens 100-års utställning

 I år firar scoutverksamheten 100-års jubileum. Finlands Scouter ordnar därför olika festevenemang under året. Ett av evenemangen är den ambulerande scoututställningen som förverkligas av  Suomen Partiomuseoyhdistys. Utställningen öppnar idag på Scoutmuséet i Åbo. Under året sätts utställningen upp på åtta olika orter.

Scoutuställningen består av fem helheter. Först beskrivs scoutrörelsens grundare, rörelsens uppkomst och de första decennierna, scouting i Finland och internationalitet. Till slut beskrivs scoutingens framtidsutsikter. 

 

Scoutingen uppkom i England 1907

Scoutingen uppkom 1907 i England då Robert Baden-Powell d.v.s. B-P ordnade det första scoutlägret. Till scouternas förebild valde BP riddarna och deras lag, ideal och traditioner fungerar än idag som modell för ungdomar runt om i världen. Scouternas var redo  betyder att en scout alltid skall vara färdig att uppfylla sina plikter.

Scoutrörelsen blev fort populär och redan ett och ett halvt år efter det första scoutlägret hade antalet scouter ökat till 60 000. Scoutingen har förblivit ett omtyckt intresse och idag finns det ca 38 miljoner scouter i 150 länder.

 

Till Finland via Åland   

Enligt Yrjö ”Yrjänä” Nenonen som hör till teamet som arbetar med scoututställningen, kom scoutingen till Finland genom kyrkoherde Karl G.E. Mosander som var verksam i Mariehamn. Kyrkoherden fann stort intresse för Robert Baden-Powells bok Scouting for boys och småningenom spred sig scoutingen också till fastlandet. 

 – Viktigt redan då var att man skulle lära sig genom ”learning by doing” och upptäckter. Scouterna tränade också olika saker tillsammans  – också sin kondition, berättar Nenonen. I Finland var intresset för scouting speciellt stort i städerna och år 1917 uppstod över 60 kårer på två månader. I maj månad samma år grundades Suomen Partioliitto – Finlands Scoutförbund.

 Nenonen berättar att scouttraditionerna uppstod i ett tidigt skede.

– Parader på St. Göransdagen och scoutfärdighetstävlingar uppkom på 1930-talet. Scouterna samarbetade också med Finlands Röda Kors. Den frivilliga blodgivningen genom Veriliitto som var ett samarbete mellan scouterna och FRK uppstod 1935, berättar Nenonen.

Scoutingen förstärktes ytterligare under 1930- och 40-talet och 1941 förenades alla pojkförbund till Suomen Partiopoikajärjestö (SPJ) medan flickorna grundade flickförbundet Suomen Partiotyttöjärjestö (SPTJ) 1943.

Flick- och pojkförbunden förenades 1972 under namnet Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry. Scoutingen stadfäste sin ställning som ungdomsorganisation och medlemsantalet växte stadigt ända fram till medlet av 1990-talet då intresset för scouting sjönk en aning.

 

Scoutingen förnyas

För tillfället genomgår den finländska scoutingen stora förändringar bl.a. genom att distriktsindelningen förnyas, åldergrupperna indelas på nytt och strategin för år 2010 skapas. Förnyelsen av scoutprogrammet siktar på ett innehåll som samtidigt motsavarar idealen som skapats för flera decennier sedan men också lever och är aktuella idag.

Grundstenarna för scouting är utbildning, läger och internationell verksamhet. Verkamheten har förändrats under scoutingens hundraåriga historia men fostringsprinciperna och målen är fortfarande de samma. Scoutingen som nu firar 100-års jubileum är världens mest utbredda barn- och ungdomsorganisation vars verkamhet bygger på frivilliginsatser. Alla ledare, kåraktiva och förtroendevalda bedriver verksamheten utan att lyfta lön.

 

Blodgivningskampanj i samband med utställningen

Ett av scouternas ideal är att hjälpa och tjäna. I samband med den ambulerande scoututställningen förverkligas därför en bloddonationskampanj tillsammans med Röda Korsets Blodtjänst. På de orter utställningen sätts upp är det möjligt att donera blod. De som donerar blod antecknar sitt deltagande i en förteckning som Blodtjänst upprätthåller. Man får donera blod flera gånger under året om man så önskar. Man behöver inte vara scout för att delta i kampanjen, alla får delta!

 I slutet på jubileumsåret publiceras namnet på den hjälpsammaste orten. I uträkningen jämförs antalet donationer i förhållande till antalet medlemmar per distrikt. Mer information om kampanjen fås från Blodtjänst.

 

Platser och tider för Scoutmuséets ambulerande utställningar
Åbo, Suomen Partiomuseo 8.1–9.2.2007

Kuopio, Kuopion museo 22.2 –29.3. 2007

Lahtis, stadsbiblioteket 3–30.4. 2007

Tammerfors, Tr1, Finlaysons område 1.6–22.6. 2007

Villmanstrand, Vihreä makasiini 29.6–19.8.2007

Vasa, oktober-november 2007

Helsingfors, Nationalmuséet 1.11–2.12.2007

Uleåborg, Pohjois-Pohjanmaan museo 6.12.2007–20.1.2008

 

Mer info

www.partio.fi/2007/ruotsi/index.php?taso_id=484

Suomen Partiomuseo www.lilja.partio.fi/museo

Suomen Partiomuseo, Yrjö Nenonen, tfn 040 7494 270, partiomuseo@partio.fi

Suomen Partiolaiset, produktchef Sinikka Alvesalo, tfn 044 545 1141, sinikka.alvesalo@partio.fi

Finlands Svenska Scouter r.f., regionsekreterare Sara Carlström tfn 050 540 5083, sara.carlstrom@fissc.fi

 

Andra händelser under feståret

Kårchefsträff, Tammerfors 24.2.2007

* Kårchefer från 800 kårer träffas till gemensamt samkväm.

Skolkampanj under scoutveckan 23–29.4.2007

* 5.–6. klassister får möjlighet att bekanta sig med scouting genom ett verksamhetsspel.

Jubileumsfrimärke 9.5.2007

* Ett frimärke med anledning av scoutingens 100-årsjubiléum utkommer.

Storfest, Tammerors 9–10.6.2007

* Scoutingen syns och hörs när ca 20 000 scouter samlas för att fira scoutingens 100 år.

Jubileumsläger 2007, sommaren 2007

* Kårerna träffas och firar jubileumsläger. 1.8.2007 på scoutingens jubileumsdag flaggas för scoutingens nya årtusende.

Jamboree, Hylands Park, Chelmsford, England 27.7–8.8.2007

* Ca 40 000 scouter träffas på internationellt storläger. Över 1000 finländska scouter deltar.

Servicejippo för veteraner oktober-november 2007

* Veteraner och scouter träffas.