Föreningsmöte - högsta beslutande organ

Finlands Svenska Scouter r.f:s  ordinarie medlemmar är de svenskspråkiga scoutkårerna i Finland och högsta beslutande organ är föreningsmötet.  Ordinarie möten enligt stadgarna är vårmöte och höstmöte, därtill kan extra föreningsmöten sammankallas om behov finns. Vid föreningsmöten har ordinarie medlemmar en röst per varje påbörjat 40-tal medlemmar, beräknat enligt senaste styrkerapport.  De ordinarie medlemmarna utser nödigt antal representanter samt suppleanter för dem till föreningens möten, dock så att samma representant kan ha mer än en röst. En person kan endast representera sin egen och en annan scoutkår.

Kallelsen till föreningens möten skall sändas till medlemmarna skriftligt senast två veckor före mötet. Till kallelsen skall bifogas mötets föredragningslista. Ifall förslag till ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen skall behandlas bör förslaget bifogas. Förslag som önskas behandlade på höstmötet bör tillställas styrelsen för höstmötets del före första september och för vårmötets del före första februari.

Extra möte kallas samman om minst en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar skriftligen anhåller det av styrelsen eller om styrelsen anser att ett extra möte bör sammankallas.

Vårmötets uppgifter är:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
2.   Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3.   Val av två protokolljusterare
4.   Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
5.   Revisorernas och inventeringsmännens berättelse
6.   Fastställande av bokslutet
7.   Beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra
redovisningsskyldiga
8.   Behandling av övriga framlagda ärenden

Höstmötets uppgifter är:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
2.   Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3.   Val av två protokolljusterare
4.   På vart annat höstmöte godkänns verksamhetsplanen för kommande två år
5.   Fastställande av medlemsavgift för följande år
6.   Fastställande av budget för följande år
7.   Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt valordning för mötet
8.   Val av styrelsens ordförande och viceordförande vartannat år
9.   Val av andra ledamöter i styrelsen i stället för de i tur avgående
10. Val av regionchefer och vice regionchefer i stället för de i tur avgående
11. Val av revisor/verksamhetsgranskare och suppleant
12. Val av två inventeringsmän och två suppleanter
13. Behandling av övriga framlagda ärenden

Källa: FiSSc stadgar godkända på höstmötet 2010

För mera information om mötesteknik, se Mötesteknikhäftet.