Barn och unga (7-22 år)

Du kan komma med i scoutverksamheten när som helst efter att du fyllt 7 år och gå med i din åldersgrupps verksamhet! Som scouter är du medlem i en scoutkår. I scoutkåren ingår du i en mindre grupp som kallas flock, lag eller patrull.

De yngsta scouterna som är 7-9 år gamla kallas för VARGUNGAR och ingår i en flock. Flocken samlas en gång per vecka och gör utöver det 1-2 utfärder/år. Flocken leds av akela och vice akela.

ÄVENTYRSSCOUTERNA är 10-12 år gamla och bildar tillsammans med sina ledare, kaptenen och vice kaptenen, ett lag. Laget samlas varje vecka. Varje månad görs också en utfärd.

De 12-15 år gamla SPEJARSCOUTERNA bildar tillsammans en patrull och leds av en några år äldre patrulledare. Patrulledaren stöds av en vuxen lots. Patrullen samlas varje vecka och spejarscouterna deltar utöver det flitigt i utfärder, läger, kurser och andra evenemang.

EXPLORERSCOUTERNA är 15-17 år gamla. Tillsammans utser explorerscouterna en jämnårig patrulledare inom patrullen. Patrullen fungerar relativt självständigt men stöds av en vuxen lots. Patrullen samlas regelbundet och deltar i utfärder, läger, kurser och andra evenemang.

ROVERSCOUTERNA är 18-22 år gamla. Roverscouterna leds av en jämnårig patrulledare. Patrullens verksamhet består av projekt. En äldre ledare, en lots stöder patrullen som samlas regelbundet. Roverscouterna kan också ha ledaruppdrag.

 
Svenskspråkiga scoutkårer finns på de flesta orter med svensk befolkning, leta reda på en kår nära dig i listan på kårer! Om du vill ha hjälp med att hitta en lämplig kår kan du kontakta regionkoordinatorn i den region du är bosatt.